Diğer Yardımlar

Katılım payı yardımı

• Katılım payı yardımı sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için; genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenen tutardır.
• 60/c-1 ve 60/c-3 sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları şahısların talepleri halinde;29.05.1986 tarihli ve 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir.
• Katılım payları 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu kapsamındadır.
• 9 ekim 2015 ve 2015/6 sayılı fon kurulu kararı ve 17 kasım 2015 genel müdürlük oluru ile(hastane katılım payı, reçete katılım payı, optik katılım ayı ve şahıs ödemesi katılım payı ödemeleri yapılmaktadır.
• BSYBS üzerinden yapılan sorgulamada katılım payı gözüken kişilere sistem üzerinden mali ve sosyal durumu mütevelli Heyeti’nde değerlendirilerek 3294 sayılı yasa kapsamında ödenmektedir. BSYBS kontrolü neticesinde sistemde katılım payı ödemesi gözükmeyen kişiler ödedikleri katılım paylarına ilişkin SSK’dan aldıkları belgeleri vakfa ibraz edenlerin katılım payları mütevelli Heyeti’nde değerlendirilerek

Tki yakacak yardımı

• Yardım talebinde bulunan kişinin ikameti Osmangazi ilçesi sınırları içeresinde olması gerekmektedir.
• Hanesinde doğalgaz tesisatı olan haneye yakacak yardımı talebi yapılamamaktadır.
• Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre  değerlendirilmektedir.

İstihdama yönlendirme

• 18-45 yaş arası gss başvurusu g0 ( yeşil kart) olan bireylerden hanesinde SGKlı çalışan olmayan ve engelli aylığı almayan kişiler bütünleşik sistem üzerinden istihdam görevleri sekmesinde ‘istihdama yönlendirilecek hane dosyaları’ içinden bakılır ve listede ismi bulunan kişiler vâkıfa davet edilmektedir.
• Davet sonucu vâkıfa gelen kişilerle birebir görüşülüp çalışabilir nitelikte olup olmadığına karar verilmektedir.
• Çalışabilir nitelikte olan bireylerden 1 kişi tarafımıza açılan İŞKUR sisteminden İŞKUR’a kaydı yapılıp özgeçmiş doldurulur ve uygun iş eşleştirmeleri yapılarak şahsın gitmek istediği işe başvuru yapılıp ‘^günlük gönderme formu’ verilir.
• Günlük gönderme formuyla birlikte kişi iş görüşmelerine gider ve sonucunu forumda ilgili bölüme işveren tarafından imzalanmış bir şekilde vakfa teslim eder.
• İstihdama yönlendirilen kişilere yılda en fazla 3 kez olmak şartıyla 40-100 tl arası işe yönlendirme yardımı verilmektedir
• İstihdama yönlendirilen ve işe başlayan kişilere 1 kereye mahsus brüt asgari ücretin 1/3 ü kadar işe başlama yardımı verilmektedir. Herhangi bir neden belirtmeksizin İstihdam davetine katılmayan kişilere merkezi yardımlar ve ayni yardımlar hariç hiçbir şekilde nakdi yardım verilmez
• Tarafımızdan işe yerleştirilen kişilerden şartlı sağlık ve eğitim yardımlarından faydalanan kişilerin 3 yıl içinde 12 ayı geçmemek kaidesiyle yardımdan faydalanmaya devam ederler.
• İstihdama kazandırıcı faaliyetlerde öncelik, çok çocuklu ve çok yardım alanlardan başlanılmaktadır.

Diğer Resimler
Sosyal Medyada Paylaş